Aanleiding

In de technische en logistieke vakgebieden is een groot tekort aan arbeidskrachten. Dit zijn de kansrijke sectoren, zeker in Rotterdam, door onder andere de nabijheid van de haven, de energietransitie (‘van het gas af’ in de wijk Pendrecht in Rotterdam Zuid) en de grote bouwambitie van de gemeente Rotterdam. Er is veel behoefte aan technisch geschoolde medewerkers. Iets waar het vmbo-onderwijs op moet en kan aansluiten.

Het tekort aan docenten is over de gehele breedte van de technische profielen een knelpunt binnen het vmbo-onderwijs in Rotterdam Zuid, zeker kijkend naar een beoogde toename van leerlingen en leeftijdsgebonden uitstroom van docenten. Een ander knelpunt is de bevoegdheid van docenten bij een aantal scholen.

Sterk Techniekonderwijs (STO)

Sinds september 2018 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. In 2018 en 2019 kwam er geld beschikbaar voor vmbo-scholen waarmee ze konden investeren in bijvoorbeeld machines, materialen en mensen. Van 2020 – 2023 worden de middelen met name ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs.

Het ministerie van OCW, Connect Groen, MBO Raad, Stichting Platforms vmbo (SPV), Platform Talent voor Technologie (PTvT), Platform TL en de VO-raad zetten zich de komende jaren samen in voor Sterk Techniekonderwijs.

Tech op Zuid

Vanuit de algemene doelstellingen van STO is een vertaalslag gemaakt naar Rotterdam Zuid. Het doel van Tech op Zuid is het vergroten van de instroom van techniekleerlingen in het vmbo en het vergroten van de doorstroom vanuit het vmbo naar mbo techniekonderwijs.

Concreet zijn de doelen:

 • het verhogen van de instroom naar vmbo techniekonderwijs met van 26% naar 32%, dat wil zeggen dat van alle vmbo leerlingen op Rotterdam Zuid er 32% in de bovenbouw kiest voor een Techniekprofiel (PIE, BWI, M&T, MaT, MVI)
 • Voor de doelstelling ‘vergroten van de doorstroom naar mbo’ sluiten we aan bij de doelstelling van BRIDGE, namelijk een instroom van 35% naar mbo techniek.

Naast de in- en doorstroom zijn de volgende globale nevendoelen gedefinieerd (per 31-12-2023):

 • De technische faciliteiten ‘hardware’ zijn up-to date en sluiten aan bij de behoeften van het regionale bedrijfsleven;
  • Op de partner vmbo-scholen tbv reguliere lessen en afnemen cspe;
  • Op de partner vmbo-scholen tbv keuzemodulen die aansluiten bij de behoefte van regionaal bedrijfsleven;
  • In de samenwerking met vmbo en mbo met doorlopende leerlijnen.
 • Het versterken van het techniekonderwijs op de basisscholen en het versterken van de aansluiting tussen het po en vo;
 • Vergroten van de inzet op vakken die te maken hebben met energietransitie, moderne techniek in de zorg en in de haven, ICT, de grote bouwambitie van de gemeente Rotterdam;
 • Versterken van het docententeams techniek, zowel kwalitatief als kwantitatief;
 • Versterken van doorlopende leerroutes tussen vmbo en mbo;
 • Versterken van technisch onderwijs op de basisscholen in Zuid en daarmee het verbeteren van de aansluiting in technisch onderwijs tussen po en vo;
 • Het duurzaam vormgeven van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs (incl vmbo), zodat de gemaakte plannen en afspraken gecontinueerd worden, ook na de subsidieperiode.
HR-16